31-nji Hytaý halkara welosiped ýarmarkasy

CHINA CYCLE Hytaýda öňdebaryjy söwda sergisidir.Her ýyl aprel aýynyň ahyrynda ýa-da maý aýynyň başynda Şanhaý şäherinde bolup geçýär we iki tekerli önümleriň ähli görnüşini halkara derejesinde hödürleýär.

Gyzyklanma faktlaryna syn - Hytaý sikli 2023

Hytaý halkara welosiped ýarmarkasy welosipedleri we bölekleri mahabatlandyrýan dünýädäki iň uly welosiped we elektrik welosiped söwdasy.Hünärmen senagatçylar ýygnanýarlar we pikir alyşýarlar.Bütin dünýäde professional öndürijiler, eksportçylar we alyjylar welosiped sürmegiň soňky tendensiýalaryna, tehniki sammitlere, bmx erkin usulda stunt we böküş görkezişlerine gönükdirilen umumy pikire gelýärler.Bu çäre, täze kärhanalary taýýarlamak üçin hünärmenler tarapyndan geçirilen okuw sapaklaryny hem öz içine alýar.Bu, awtoulag pudagyny ösdürmek we has kämilleşdirmek üçin häzirki açyşlara esaslanýan iň täze innowasion dizaýnlary we tehnologiýalary gözleýän welosiped pudaklary üçin hökman gatnaşmaly çäre.

Sergä gatnaşyjylara / myhmanlara syn - Hytaý sikli 2023

Sergä gatnaşyjylar welosipedler, elektrik tigirleri, welosiped bölekleri, welosiped esbaplary kaskalary, welosiped kostýumy, suw çüýşesi we ş.m., welosiped tehnikasy we bu ugur bilen baglanyşykly ulaglara esaslanýan önümler we hyzmatlar ýaly önümleri we hyzmatlary görkezerler.SGS, Intertek ýaly synag institutlary hem öz hyzmatlaryny getirer.
W2 0741, Hangzhou Minki Welosiped Co., Ltd | zalynda duşuşmagyňyzy haýyş edýärisHangzhou Winner International Co., Ltd.

Çagalaryň welosipedleri, ulular welosipedleri, elektrik welosipedleri, welosiped bölekleri we esbaplary üçin iň täze dizaýnlary getireris.

Gowy hil, bäsdeşlik bahalary bilen, syýahatyňyzyň ähmiýetini üpjün ederis.Biz siziň bilen duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

s (1)
s (2)
s (3)

Iş wagty: 19-2023-nji aprel

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03