TAIPEI CYCLE dünýädäki iň uly welosiped hadysalarynyň biridir

TAIPEI CYCLE dünýädäki iň uly welosiped ýaryşlarynyň biridir we TAIPEI CYCLE 2023 fiziki görkeziş we wirtual çäräni 2022-nji ýylyň mart aýynda geçiriljek “TAIPEI CYCLE DigitalGo” geçirer. Iki waka hem 2023-nji ýylyň 22-nji martynda başlar, fiziki görkeziş bolsa 25-nji martda ýapylar, TAIPEI CYCLE DigitalGo 7-nji aprelde tamamlanar.

Bu TAIPEI CYCLE çäresi bäş mowzugy hödürlär: Çydamly üpjünçilik zynjyry, sanly birikmeler, janly täzelikler, dinamiki durmuş ýörelgeleri we durnukly hereketler.Dünýä syýahat çäklendirmelerini kem-kemden aýyrýar we COVID-19 bilen bilelikde ýaşaýar, bu sergä has köp halkara myhman geler.Stendiň arzasy 29-njy iýunda açylýar.

Pandemiýa we howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly global welosiped islegi artmagyny dowam etdirýär.Taýwan global ýokary derejeli welosiped önümçiligi üçin möhüm bazadyr, Taýwanyň welosiped pudagy çeýe üpjünçilik zynjyryny dolandyrýar we ýaşyl önümçiligi ýokarlandyrmak üçin üpjünçilik zynjyrynyň bozulan meselelerini çözýär.Tehnologiýa sanly öwrülişigi we täze işewürlik modellerini hem ýeňilleşdirýär.Bu soňky tendensiýalaryň hemmesi TAIPEI CYCLE 2023-de görkeziler. Durnukly hereketler esasy mowzuklaryň biri boljakdygy sebäpli, Greenaşyl güýçler ussahanasy, TAIPEI CYCLE ýaşyl başlangyçlar we bilelikde gezelenç etmek ýaly çäreler we çäreler bolar.Mundan başga-da, Taýpeý sikli D&I baýraklary durnuklylygy höweslendirmek üçin şu ýyl täze ýaşyl baýrak goşar.

Bu ýylky Taýpeý sikli, esasy pudak oýunçylary, Sport Tehniki Forumynyň Geljegi, MPS, Dekatlon Taýwan, Swugo (Gollandiýadan başlangyç), WFSGI, Biji (Taýwanyň sport metbugaty) we Smart Motion (a) çykyş etdi. akylly kesgitlemekde ýöriteleşen kompaniýa).Çykyş edenleriň hemmesi tehnologiýa, amaly we önüm dizaýny nukdaýnazaryndan innowasiýa baradaky düşünjelerini paýlaşdy.Iň uly welosiped sürýän YouTuber bilen TAIPEI CYCLE-iň arasyndaky Global welosiped tory 4 günüň içinde 100,000 gezek tomaşa edildi.Geljek ýyl has köp halkara myhmanlary garşylamak üçin, TAIPEI CYCLE-iň gibrid sergilerinde göni gezelençler, TAIPEI CYCLE Live studiýasy, synag gezelençleri, ussahanalar we ş.m. öz içine alýan has köp çäreler we çäreler başlar.


Iş wagty: Mart-01-2023

Habarnamamyza ýazylyň

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Bizi yzarla

sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03