12 dýuýmlyk çagalar oglanlar üçin welosiped / 23WN004-12 ”

Gysga düşündiriş:

23WN004-12 ”


 • Çarçuwa:polat
 • Forks:polat
 • Gollanma paneli:polat
 • Kök:garyndy / polat
 • Şin:12 * 2.125 ''
 • Rim:polat
 • Tormoz:kaliper + tormoz
  1430 sany / 40HQ
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Bu element hakda

  Amatly ýaşlar: 3-5 ARYL ÜÇIN IEST GOWY SOWGAT tigirler, pyçakly tekerler, reflektorlar we jaň.Tormozlar çagalaryň eline laýyk gelýär we doly zynjyrly garawul howpsuz gezelenç edýär.

  Specialörite aýratynlyklar: aňsat gurnamak we sökmek üçin polat çarçuwasy.Leeke-täk hereketlendiriji hereketlendiriji we kiçi tutma dizaýny, öwrenmegi we ruluň aňyrsynda rahat duýmagyny aňsatlaşdyrýar.Rahat münmek üçin amatly köpük eýer.Öňki päsgelçilikleri ýeňip geçmek üçin içki turbalar bilen çişirilen hakyky şinalar.

  HOWPSUZ ÇAIN GURADY - Doly örtülen zynjyr goragçysy zynjyry gowy goraýar we çagalary sürüjiden uzaklaşdyrýar, zynjyryňyza degjek bolanyňyzda çagaňyz zyýany bolmaz.

  NAŞ RIDER ÜÇIN HOWPSUZ - Öň tarapynda kaliper tormozy we yzky tormoz tormozy, zerur bolanda ajaýyp saklaýyş güýjüni üpjün etmek aňsat, şonuň üçin olar doly gözegçilikde bolup bilerler, ýaş çapyksuwar üçin ajaýyp wariant.Aýyrylýan okuw tigir, özbaşdak deňagramlylyga taýyn bolýança hemme zady dogry ugurda saklar.

  AASsat ASSEMBLY & Kepillik - WITSTAR çagalar welosipedi 85% Öň gurnalan korpus we esasy gurnama gurallary bilen gelýär, şonuň üçin tigir gurmak aňsat.Welosiped ömri çäkli kepillik bilen hem gelýär.Çagaňyzyň doglan güni üçin iň gowy sowgatlaryň biri bolar.Bu satyn alyş wagtynda soraglaryňyz bar bolsa, çözgüt tapmak üçin jogapkär hyzmat toparymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

  Metalhli metal çarçuwalar, gaty çeňňekler, baldaklar we tutawaçlar üçin önümçilik kemçilikleri.

  öň tigir kartasy
  tormoz
  sapajyk
  okuw tigir

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03